Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 odbywa się na następujące kierunki:

 

1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia.

2. O przyjęcie na studia na kierunek Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:

1) kierunków: Finanse, rachunkowość i podatki, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie,
2) kierunku Ekonomia,
3) innych kierunków, z zastrzeżeniem ust. 6

3. O przyjęcie na studia na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:

1) kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo narodowe, Administracja,
2) kierunków o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, w szczególności kandydaci, którzy są absolwentami kierunków z dziedzin nauk społecznych oraz dziedzin nauk medycznych i nauk o zdrowiu
3) innych kierunków, z zastrzeżeniem ust. 6.

4. O przyjęcie na I rok studiów na kierunek Pielęgniarstwo mogą się ubiegać wyłącznie kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Podstawą zakwalifikowania na studia jest wynik studiów, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy zamknięcie listy nie będzie możliwe, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen uzyskana podczas odbytych studiów pierwszego stopnia (wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

5. O przyjęcie na kierunku Zdrowie publiczne mogą się ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:

1) kierunków: Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne,
2) kierunków o zbliżonym zakresie programowym do kierunków studiów drugiego stopnia w szczególności kandydaci, którzy są absolwentami kierunków z dziedzin medycznych i nauk o zdrowiu
3) innych kierunków z zastrzeżeniem ust. 6


6. Absolwenci, o których mowa ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3, mogą być przyjęci na studia drugiego stopnia, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających efekty uczenia się, wyznaczonych przez właściwego Dziekana Wydziału, które zostaną określone indywidualnie do końca pierwszego semestru studiów.

7. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rekrutacyjnej, ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 - 4 z zastrzeżeniem § 8, w ramach określonego limitu przyjęć na dany kierunek i formę studiów.


Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w dwóch etapach.

 

Etap pierwszy obejmuje:

1) obowiązkową elektroniczną rejestrację kandydatów,
2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie wskazanym przez Uczelnię, za postępowanie związane z ubieganiem się o przyjęcie na studia.

 

Etap drugi obejmuje:
1) przyjęcie od kandydatów dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię,
2) sprawdzenie poprawności wyliczeń punktów oraz zgodności pozostałych danych kandydata z danymi podanymi przy rejestracji elektronicznej,
3) przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, w tym list rezerwowych.

 
Informacje dotyczące rekrutacji udzielane są:
Telefon: 76 723 22 10
e-mail: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl