Wymagane dokumenty na studia II stopnia

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia:

W związku z ograniczeniem funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy powodu zagrożenia COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo kandydata na studia ustala się następujące sposoby składania dokumentów o przyjęcie na studia:

 • drogą listową - za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • osobiście - we właściwym dziekanacie lub wyznaczonym punkcie rekrutacyjnym w ustalonym przez Uczelnie terminie,

Wybór danej formy złożenia dokumentów o przyjęcie na studia zależy od kandydata na studia.

Kandydat jest zobowiązany złożyć:

1)      w przypadku osobistego składania dokumentów:

 • kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową, według wzoru określonego przez Uczelnię (dostępna na portalu rekrutacyjnym),
 • aktualną kolorową fotografiękandydata o wymiarach 35 mm x 45 mm, ponadto fotografie należy zamieścić w formie elektronicznej na portalu rekrutacyjnym,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów, która zostanie w Uczelni oraz oryginał dyplomu do wglądu
 • kserokopię suplementu do dyplomu, która zostanie w Uczelni oraz oryginał suplementu do wglądu - dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na kierunku Pielęgniarstwo i Zdrowie publiczne (skierowanie i druk zaświadczenia dostępne są na Uczelni jak również mogą być przesłane na wskazany przez kandydata adres zamieszkania po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. 76 723 22 10).

zobacz gdzie możesz  wykonać bezpłatnie badania

 • w przypadku kierunku Pielęgniarstwo zaświadczenie z uczelni, z wyliczoną średnią ocen uzyskaną podczas odbytych studiów pierwszego stopnia (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
 • dodatkowo od osób ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na zasadach określonych w uchwale, deklaracja o realizacji zajęć uzupełniających efekty kształcenia wynikająca z kontynuowania studiów drugiego stopnia na kierunku innym niż ukończone studia,

2)      w przypadku składania dokumentów drogą listową:

 • kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową, według wzoru określonego przez Uczelnię (dostępna na portalu rekrutacyjnym),
 • aktualną kolorową fotografiękandydata o wymiarach 35 mm x 45 mm, ponadto fotografie należy zamieścić w formie elektronicznej na portalu rekrutacyjnym,
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów lub jego odpis poświadczony notarialnie,
 • oryginał suplementu do dyplomu lub jego odpis poświadczony notarialnie - dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na kierunku Pielęgniarstwo i Zdrowie publiczne (skierowanie i druk zaświadczenia dostępne są na Uczelni jak również mogą być przesłane na wskazany przez kandydata adres zamieszkania po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. 76 723 22 10).

zobacz gdzie możesz wykonać bezpłatnie badania

 • w przypadku kierunku Pielęgniarstwo zaświadczenie z uczelni, z wyliczoną średnią ocen uzyskaną podczas odbytych studiów pierwszego stopnia (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
 • dodatkowo od osób ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na zasadach określonych w uchwale, deklaracja o realizacji zajęć uzupełniających efekty kształcenia wynikająca z kontynuowania studiów drugiego stopnia na kierunku innym niż ukończone studia.

Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

W przypadku składania dokumentów drogą listową kandydat jest zobowiązany przesłać komplet wymaganych dokumentów. Przesyłkę należy nadać za potwierdzeniem odbioru na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

ul. Sejmowa 5a

59-220 Legnica

Dodatkowo wpisując "rekrutacja na kierunek studiów.................." na który kandydat aplikuje.

 

W przypadku osobistego składania dokumentów kandydat jest zobowiązany przed wizytą w Uczelni umówić telefonicznie lub drogą mailową jej termin i godzinę z pracownikiem  dziekanatu wydziału lub punktu rekrutacyjnego.

 

 

kontakt

pomieszczenie

Punkt rekrutacyjny

 

Tel. 76 723-22-10

Email: rekrutacja@pwsz.legnica.edu.pl

Pokój 34

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych:

Kierunki studiów:

-Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszy i drugi stopień, Filologia, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Prawo

Tel. 76 7232232, 76 7232217, 76 7232237, 76 7232216,

ws@pwsz.legnica.edu.pl

Pokój 3 i 4 - budynek A

Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Kierunki studiów:

-Informatyka,

-Zarządzanie i inżynieria produkcji,

- Zarządzanie, Finanse, rachunkowość i podatki,

-Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie,

-Logistyka i transport,

-Energetyka

Tel. 76/723-23-13

76/723-23-19

76/723-23-15

 

Email WT@pwsz.legnica.edu.pl

Pokój C 302

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Kierunki studiów:

-Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Dietetyka, Coaching zdrowego stylu życia, Fizjoterapia, Zdrowie publiczne

Tel.

76 7232214

76 7232230

76 7232231

Email WZ@pwsz.legnica.edu.pl

Pokój 337

Jednocześnie przy składaniu dokumenty kandydat jest zobowiązany zachować wszystkie zasady ochrony osobistej.

Poprzez złożenie dokumentów potwierdzasz chęć podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Możliwe jest również złożenie dokumentów przez pełnomocnika. Aby to było możliwe, pełnomocnik musi złożyć:

 • komplet wymaganych dokumentów wraz z podpisanym przez kandydata pełnomocnictwem (wzór pełnomocnictwa)
 • poza własnym dowodem tożsamości - kopię dowodu tożsamości kandydata na studia (nie musi być potwierdzona u notariusza), w imieniu którego działa - dokumenty do wglądu.

Jeżeli już teraz wiesz, że nie będziesz mógł osobiście złożyć dokumentów, przygotuj je wcześniej dla pełnomocnika.

zobacz gdzie możesz wykonać bezpłatnie badania

Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.
Informacje dotyczące rekrutacji udzielane są:
Telefon: 76 723 22 10