Pytania dotyczące rekrutacji

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z rekrutacją na studia można uzyskać pisząc na adres: rekrutacja@collegiumwitelona.pl

 

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 

1. W jakich godzinach czynny jest punkt informacyjny i gdzie się znajduje?

Punkt informacyjny działa od  czerwca 2022 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Mieści się on w budynku A w pokoju 34.

 

2. Czy w punkcie informacyjnym mogę zarejestrować się na studia?

Oczywiście, posiadamy stanowisko komputerowe przeznaczone do tego celu.

 

3. Kiedy rozpocznie się rejestracja kandydatów na studia?

Rejestracja kandydatów na pierwszy rok studiów wyższych będzie się odbywać zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Rekrutację kandydatów na studia przeprowadza się w:


- pierwszym naborze - od 30 maja 2022 r. do 29 lipca 2022 r.
- drugim naborze - od 3 sierpnia 2022 r. do 29 września 2022 r.

 

4. Jak mogę zapisać się na studia?

Obowiązkowa rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej https://irk.collegiumwitelona.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

W celu rejestracji kandydat:

- zakłada konto rejestracyjne,

- dokonuje wyboru kierunku,

- wypełnia i zatwierdza formularz danych osobowych oraz zamieszcza kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi,

- wpisuje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości z przedmiotów, za które przysługują punkty rekrutacyjne w przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

- wnosi opłatę za postępowanie rekrutacyjne, nie później niż do dnia złożenia dokumentów, na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez system

 

5. Co mam zrobić, jeżeli zapomniałem hasła logowania do osobistego konta rejestracyjnego?

Należy wówczas zmienić hasło za pomocą przycisku na dole strony logowania, opcja ta nie wymusza wpisania starego hasła, tylko adresu mailowego. Nowe hasło zostanie wygenerowane i przesłane automatycznie na adres e-mail podany przez kandydata w danych osobowych.

 

6. Z kim można się kontaktować w przypadku kłopotów z rejestracją na studia?

Problemy z rejestracją oraz pytania dotyczące spraw technicznych związanych z systemem elektronicznej rejestracji kandydatów na studia można zgłaszać mailowo oraz telefonicznie kontaktując się poprzez e-mail: rekrutacja@collegiumwitelona.pl lub telefonicznie: 76 723 22 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

7. Gdzie można uzyskać podanie na studia?

Podanie na studia w formie elektronicznej dostępne jest po zarejestrowaniu na stronie https://irk.collegiumwitelona.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

W przypadku osób, które zdawały maturę za granicą i nie mają możliwości wprowadzenia wszystkich danych do systemu, podania na studia mogą otrzymać w punkcie informacyjnym w budynku A (pok. 34), jednak wówczas trzeba je wypełnić odręcznie.

 

8. Jaki egzamin maturalny/dojrzałości określa się jako stara matura, a jaki jako nowa matura?

Egzamin dojrzałości (stara matura) to egzamin zdawany do roku 2004.

Egzamin maturalny (nowa matura) to egzamin zdawany od 2005 roku. Dzieli się on na dwie formuły:

- starą formułę, która była praktykowana do 2015 roku i wówczas zdawany był przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
- nową formułę, która obowiązuje od 2015 roku, tu przedmiot dodatkowy zdawany jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

 

9. Jakie punkty maturalne brane są pod uwagę, czy z egzaminów ustnych, czy pisemnych?

Kandydat sam decyduje które punkty/wyniki z egzaminu wpisze do systemu, zaleca się wpisać najlepszy wynik.

10. W portalu rekrutacyjnym i na podaniu o przyjęcie na studia należy wpisać procenty czy punkty?

W przypadku nowej matury należy wpisać wszystkie wyniki ze zdawanych przedmiotów bez znaku %. W przypadku starej matury należy wpisać oceny. Przy generowaniu podania na studia na wybrany przez kandydata kierunek studiów system sam wybierze najkorzystniejsze wyniki/oceny i przeliczy na punkty rekrutacyjne.

 

11. Czy wyniki matur ustnych będą brane pod uwagę podczas rekrutacji?

Tak, pod uwagę brane są zarówno wyniki matur pisemnych jak i ustnych.

 

12. Czy wyniki matury wpisuję do systemu samodzielnie?

Kandydat wpisuje samodzielnie wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości z przedmiotów, za które przysługują punkty rekrutacyjne w przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

 

13. Czy ustalona została minimalna liczba punktów gwarantująca przyjęcie na studia?

Minimalna liczba uzależniona jest od liczby kandydatów na dany kierunek oraz ich wyników rekrutacyjnych. W związku z tym, minimalna liczba punktów uprawniająca do podjęcia studiów znana będzie dopiero w dniu ogłoszenia wyników.

 

14. Czy kolejność rejestracji ma znaczenie?

Nie, kolejność rejestracji nie ma znaczenia. Zalecamy jednak, aby nie odkładać jej na ostatnią chwilę.15. Czy w trakcie trwania rejestracji mogę zmienić wybrany kierunek?

Tak. Wystarczy, że wyrejestrujesz się z wybranego wcześniej kierunku i zarejestrujesz na nowy. W przypadku dokonania już opłaty rekrutacyjnej na pierwszy kierunek, należy przy składaniu dokumentów dodatkowo złożyć podanie o przeksięgowanie opłaty wraz z dowodem wpłaty.

 

16. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na dwa kierunki, jakie dokumenty są wymagane?

Należy złożyć osobny komplet wymaganych dokumentów na każdy kierunek studiów oraz wnieść opłatę rekrutacyjną. W przypadku kierunków studiów Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Zdrowie publiczne, Położnictwo należy również złożyć na każdy kierunek osobne zaświadczenie lekarskie.

 

17. Gdzie mogę wykonać bezpłatne badania na kierunek studiów: Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Zdrowie publiczne, Położnictwo?

 

18. Czy badania dla kandydatów na studia są bezpłatne?

Placówki wykonują badania kandydatów na studia bezpłatnie pod warunkiem posiadania dostępnego limitu w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy. W przypadku realizacji badań lekarskich w placówce nieposiadającej dostępnych limitów, badania będą odpłatne, a ich koszt nie jest zwracany przez Uczelnię.

 

19. Jaki jest koszt opłaty rekrutacyjnej?

Opłata rekrutacyjna na studia w roku akademickim 2022/2023 wynosi 85 złotych. W przypadku wyboru większej liczby kierunków opłaty należy dokonać na wygenerowany przez system nr rachunku bankowego odrębnie dla każdego deklarowanego kierunku studiów.

 

20. Kiedy dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Kandydat na studia powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż do dnia złożenia dokumentów. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków. Jeśli w dniu składania dokumentów pieniądze nie będą jeszcze zaksięgowane należy dołączyć wydrukowany dowód wpłaty.

 

21. Na jaki numer konta bankowego mam dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Przelew z tytułu opłaty rekrutacyjnej należy dokonać na indywidualny nr rachunku bankowego. Numer konta bankowego generuje się w portalu rekrutacyjnym, po wybraniu kierunku studiów.

 

22. W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Opłatę można dokonać przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, na poczcie. Nie ma możliwości dokonania opłaty osobiście w siedzibie uczelni.

 

23. Co należy wpisać w tytule przelewu?

W tytule przelewu należy wpisać opłata rekrutacyjna, Imię i Nazwisko kandydata na studia. Opłata rekrutacyjna zostanie zaksięgowana na indywidualne subkonto danego kandydata.

 

24. Czy przelew należy zrobić z własnego konta, czy może on zostać wykonany z konta rodzica?

Nie jest istotne, z jakiego konta zostanie zrealizowany przelew. Ważne, żeby opłata rekrutacyjna wpłynęła na indywidualne subkonto kandydata wskazane w systemie.

 

25. Czy na moim koncie będzie widoczne potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej i kiedy to nastąpi?

Tak, potwierdzenie będzie widoczne na Twoim koncie w systemie po zaksięgowaniu płatności, co zwykle trwa kilka dni roboczych. Pamiętaj, że decyduje data wykonania przelewu, a nie jego zaksięgowania.

 

26. Dokonałem opłaty rekrutacyjnej, ale wciąż nie jest ona odnotowana w systemie. Dlaczego?

Dlatego, że księgowanie płatności trwa zwykle kilka dni roboczych. Ale pamiętaj, że decyduje data wykonania przelewu, a nie jego zaksięgowania, dlatego jeśli przelew został wysłany na właściwy numer konta i przed upływem terminu zamknięcia systemu, wszystko jest w porządku.

 

27. Jeśli nie dostanę się na wybrany kierunek, to czy mogę otrzymać zwrot opłaty rekrutacyjnej?

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. Zwrot opłaty rekrutacyjnej (lub jej części) przysługuje wyłącznie w następujących przypadkach:

- nadpłaty, tj. wniesienia kwoty przewyższającej wysokość wymaganej opłaty rekrutacyjnej,

- nieuruchomienia kierunku studiów.

 

28. W systemie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia moje dane występują jako niezweryfikowane. Kiedy moje dane będą zweryfikowane?

Dane zostaną zweryfikowane przez Uczelnię po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów. Uczelnia zmieni w systemie status na dane zweryfikowane tuż przed ogłoszeniem listy przyjętych na studia.

 

29. Czy studia stacjonarne są płatne?

Studia stacjonarne są bezpłatne. Studia stacjonarne mogą być płatne dla niektórych grup cudzoziemców, o czym stanowią odrębne przepisy.

 

30. Jakie są opłaty za studia niestacjonarne?

Informacja o opłatach na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie http://www.rekrutacja.pwsz.legnica.edu.pl/strona-151-czesne-331. Jakie dokumenty należy dostarczyć na studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) oraz jednolite studia magisterskie?

Od kandydatów do przyjęcia na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie wymagane są następujące dokumenty:

- kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową, według wzoru określonego przez Uczelnię,

- kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu na Uczelni),

- aktualną kolorową fotografię kandydata o wymiarach 35 mm x 45 mm, ponadto fotografie należy zamieścić w formie elektronicznej na portalu rekrutacyjnym (wymiar 20 mm x 25mm o rozdzielczości co najmniej 300 dpi),

- na kierunkach: Dietetyka, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Położnictwo - zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie i druk zaświadczenia dostępne na Uczelni). Istnieje możliwość przesłania na wskazany przez kandydata adres zamieszkania po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. 76 723 22 10.

 

32. Jakie dokumenty należy dostarczyć na studia drugiego stopnia (magisterskie)?

Od kandydatów do przyjęcia na studia drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

- kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową, według wzoru określonego przez Uczelnię,

- aktualną kolorową fotografię kandydata o wymiarach 35 mm x 45 mm, ponadto fotografie należy zamieścić w formie elektronicznej na portalu rekrutacyjnym (wymiar 20 mm x 25 mm o rozdzielczości co najmniej 300 dpi),

- kserokopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał dyplomu do wglądu na Uczelni),

- kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał suplementu do wglądu na Uczelni - dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany), a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na kierunkach Pielęgniarstwo oraz Zdrowie publiczne (skierowanie i druk zaświadczenia dostępne są na Uczelni). Istnieje możliwość przesłania na wskazany przez kandydata adres zamieszkania po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. 76 723 22 10,

- w przypadku kierunku Pielęgniarstwo należy dołączyć zaświadczenie z uczelni, z wyliczoną średnią ocen uzyskaną podczas odbytych studiów pierwszego stopnia (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),

- dodatkowo od osób ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na zasadach określonych w uchwale, deklaracja o realizacji zajęć uzupełniających efekty kształcenia wynikająca z kontynuowania studiów drugiego stopnia na kierunku innym niż ukończone studia.

 

33. Kiedy należy dostarczyć dokumenty?

Dokumenty należy dostarczyć w terminach prowadzonego naboru na studia tj. w:

- pierwszym naborze - od 30 maja 2022 r. do 29 lipca 2022 r.
- drugim naborze - od 3 sierpnia 2022 r. do 29 września 2022 r.

 

34. Jak można dostarczyć dokumenty?Kandydat na studia może złożyć dokumenty o przyjęcie na studia w następujący sposób:

Kandydat na studia może złożyć dokumenty o przyjęcie na studia w następujący sposób:


- osobiście - we właściwym dziekanacie lub punkcie rekrutacyjnym
- drogą listową - za pośrednictwem operatora pocztowego,
- przez pełnomocnika.


Wybór danej formy złożenia dokumentów o przyjęcie na studia zależy od kandydata na studia.

 

35. Czy dokumenty muszę składać osobiście?

Nie. Kandydat może złożyć dokumenty na trzy sposoby: osobiście, przez osoby trzecie albo za pośrednictwem poczty lub kuriera. W przypadku doręczania dokumentów przez osoby trzecie wymagane jest podpisane przez kandydata pełnomocnictwo.

 

36. Chcę złożyć dokumenty osobiście. Co muszę zrobić?

Po zarejestrowaniu się elektronicznie, otrzymaniu wyników z matury i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej dokumenty należy złożyć w

- pierwszym naborze - od 30 maja 2022 r. do 29 lipca 2022 r.
- drugim naborze - od 3 sierpnia 2022 r. do 29 września 2022 r.

W celu uniknięcia kolejek w ostatnich dniach rekrutacji, prosimy o składanie dokumentów na studia niezwłocznie po otrzymaniu wyników z matury.

 

37. W przypadku składania dokumentów na studia osobiście, gdzie należy je przynieść?

Dokumenty będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w:

1. punkcie informacyjnym (pokój 34 w bud. A) w godzinach od 8.00 do 16.00 - dotyczy wszystkich kierunków

2. pokoju 3 i 4 w bud. A w godzinach od 8.00 do 15.00 na kierunki:
- Administracja,
- Bezpieczeństwo wewnętrzne,
- Filologia,
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
- Prawo,
- Psychologia*
- Menedżer administracji publicznej;

3. pokoju 337 w bud. A w godzinach od 8.00 do 15.00 na kierunki:
- Dietetyka,
- Fizjoterapia,
- Pielęgniarstwo,
- Ratownictwo medyczne,
- Zdrowie publiczne,
- Położnictwo;

4. pokoju 101 w bud. C w godzinach od 8.00 do 15.00 na kierunki:
- Energetyka,
- Finanse, rachunkowość i podatki,
- Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie,
- Informatyka,
- Inżynieria produkcji i logistyki,
- Logistyka i transport,
- Zarządzanie,
- Zarządzanie i inżynieria produkcji.

* *Nowe kierunki zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

38. Chcę złożyć dokumenty listownie. Co muszę zrobić?

W przypadku składania dokumentów drogą listową kandydat jest zobowiązany przesłać komplet wymaganych dokumentów. Przesyłkę należy nadać za potwierdzeniem odbioru na adres:

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
ul. Sejmowa 5a
59-220 Legnica
Dodatkowo wpisując rekrutacja na kierunek studiów.................. na który kandydat aplikuje.

 

39. Jeśli w terminie składania dokumentów jestem na urlopie/wyjeździe/za granicą, to czy mogę złożyć dokumenty w późniejszym terminie?

Nie. Aby dostać się na studia, musisz dopilnować złożenie dokumentów w odpowiednim terminie i miejscu. Pamiętaj, że dokumentów nie trzeba składać osobiście. Możliwe jest złożenie dokumentów przez pełnomocnika. Aby to było możliwe, pełnomocnik musi złożyć komplet wymaganych dokumentów wraz z podpisanym przez kandydata pełnomocnictwem.

Jeżeli już teraz wiesz, że nie będziesz mógł osobiście złożyć dokumentów, przygotuj je wcześniej dla pełnomocnika.

 

40. Gdzie znajdę wzór pełnomocnictwa?

Wzór pełnomocnictwa dostępny jest do pobrania na stronie http://www.rekrutacja.pwsz.legnica.edu.pl/strona-163-dokumenty-3

 

41. Czy osoba trzecia dostarczająca dokumenty w moim imieniu potrzebuje oryginału lub notarialnie poświadczonej kserokopii mojego dowodu osobistego lub paszportu?

Wystarczy podpisane przez kandydata pełnomocnictwo.

 

42. Czy należy wraz z dokumentami przynieść jeszcze zdjęcie w wersji papierowej?

Tak, jednym z wymaganych przez Uczelnie dokumentów jest zdjęcie. Ponadto zdjęcie w wersji elektronicznej powinno być zamieszczone do systemu elektronicznej rejestracji kandydatów na studia.

 

43. Złożyłem dokumenty, ale jednak chcę zrezygnować ze studiów. Co muszę zrobić?

W przypadku chęci rezygnacji ze studiów należy złożyć pisemną rezygnację ze studiów.

 

44. Kiedy się dowiem że dostałam/dostałem się na studia?

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie wskazanym przez Uczelnię. Wyniki rekrutacji dostępne będą w portalu rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na indywidulane konto.

 

45. Co oznacza termin drugi nabór?

Jest to ponowne uruchomienie zapisów na studia, czyli rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji na studia. Uruchamiany jest na kierunkach studiów na których nie zostały wypełnione limity miejsc. Jest to szansa dla osób, które nie brały udziału w pierwszym naborze. W drugim naborze mają szansę dostać się na studia również osoby, które w pierwszym naborze nie zostały zakwalifikowane do przyjęcia na studia.

 

46. Czy zawsze na wszystkich kierunkach jest drugi nabór?

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc na danym kierunku studiów Uczelnia może podjąć decyzję o uruchomieniu drugiego naboru. Dlatego też prosimy o zapoznanie się z aktualną ofertą kierunków studiów na których prowadzona jest rekrutacja.

 

47. Czy w drugim naborze trzeba od nowa zakładać konto?

Założone wcześniej konto będzie nadal aktywne, więc wystarczy tylko zarejestrować się na ponownie otwarte kierunki. Natomiast osoby, które nie brały udziału w pierwszym naborze powinny założyć konto.Nie ma tu odpowiedzi na nurtujące Cię pytania? Zadzwoń lub napisz e-mail, korzystając z danych poniżej.

 

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z rekrutacją na studia można uzyskać kontaktując się poprzez e-mail: rekrutacja@collegiumwitelona.pl lub telefonicznie: 76 723 22 10.